SAVE OUR SOULS [Culturele Zone #6]

Save Our Souls [Culturele Zone #6]: (1999) is een onderzoek naar uitersten, naar de spanning 
tussen extreme ontreddering van een neerstortend vliegtuig en de meditatieve rust in een klooster. 
In tekst en beeld wordt gezocht naar de grenzen tussen hoop en wanhoop, naar de 
grenzen tussen dood en leven.
Save Our Souls [Culturele Zone #6] bevindt zich in abdij Sion in Diepenveen, een klooster 
van de orde van de Cisterciënzers. De monniken leven er bijna geheel van de buitenwereld 
afgezonderd, het leven heeft er een eigen realiteit. De innerlijke rust en zekerheid die er heerst 
staat haaks op de hectische consumptiemaatschappij buiten de kloostermuren.
 Op
 een tafel van dertien meter lang en zestig centimeter breed liggen lange vellen ouwel met daarop in eetbare inkt uitgeschreven teksten van de voice-recorders van neerstortende vliegtuigen. Aan de muren hangen prints van dode vliegen en van kerkers.

Save Our Souls [Cultural Zone #6]:  (1999) is a study of extremes, analysing the tension between extreme upheaval of a crashing plane and the meditative rest in a monastery. In text and image we search for the boundaries between hope and despair, to the boundaries between death and life. Save Our Souls [Cultural Zone #6] is located in abbey Sion in Diepenveen, a monastery of the Order of the Cistercians. The monks live there almost entirely from the outside world, life has its own reality. The inner peace and security that prevails is at odds with the hectic consumer society outside the monastery walls. On a table of thirteen meters long and sixty centimeters wide lie long sheets of wafer with texts written on it in edible ink from the voice recorders of crashing aircrafts. On the walls are prints picturing dead flies and dungeons.